شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

موضوع : شهدا


قاسم نصیری

تاریخ تولد : 1345/07/01
تاریخ شهادت : 1365/01/26

علیرضا وطن‌دوست

تاریخ تولد : 1343/06/02
تاریخ شهادت : 1367/04/15

دانش هوشیار

تاریخ تولد : 1347/03/02
تاریخ شهادت : 1367/04/28

بهمن هوشیار

تاریخ تولد : 1344/02/03
تاریخ شهادت : 1367/02/30

مجید لطفی شیجانی

تاریخ تولد : 1342/02/01
تاریخ شهادت : 1365/04/28

احمد کنعانی کوهی

تاریخ تولد : 1346/10/12
تاریخ شهادت : 1364/02/29

اسماعیل پاکزاد شیجانی

تاریخ تولد : 1343
تاریخ شهادت : 1365/07/01

ایرج(سجاد) باقری تارمسری

تاریخ تولد : 1346/03/26
تاریخ شهادت : 1365/02/31

سیدعلی عبدالهی

تاریخ تولد : 1338/01/01
تاریخ شهادت : 1361/08/11

طاهر فیروزی

تاریخ تولد : 1341/01/04
تاریخ شهادت : 1361/01/06

جستجوی پیشرفته