شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید قاسم نصیری


نام شهید : قاسم نصیری
نام پدر : زکریا
تاریخ تولد : 1345/07/01
محل تولد : توکسر شیجان
یگان خدمت : 51 ذالفغار
تاریخ شهادت : 1365/01/26
محل شهادت : زبیدات
گلزار شهید : جاویدالاثر گلزار نمادین مسجد توکسر شیجان


جستجوی شهید